Zasady bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa dotyczące przeciwdziałania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 podczas Akademii Rzepaku. Wersja uwzględniająca stan prawny i zalecenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego na dzień 07.10.2022 r. Zasady mają zastosowanie w części dotyczącej działalności aktualnie dopuszczalnej przez przepisy prawa i mogą ulec zmianie stosowanie do zmiany przepisów i zmiany wytycznych GIS. Zmiany będą ogłaszane w formie zwyczajowo przyjętej: elektronicznie na stronie internetowej wydarzenia lub formie ogłoszeń. Organizatorzy Akademii Rzepaku zastrzegają sobie możliwość zaostrzenia/poluzowania zasad bezpieczeństwa w zależności od sytuacji.

 

  1. WYTYCZNE DOTYCZĄCE UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ

1.1. W przypadku wystąpienia u uczestnika niepokojących objawów COVID-19, jak duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C), objawy przeziębieniowe lub bezpośredniego kontaktu uczestnika z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 w ciągu 14 dni przed wydarzeniem, nie powinien on przychodzić na miejsce organizacji wydarzenia, powinien pozostać w domu i skontaktować się z najbliższą stacji sanitarno-epidemiologicznej lub skorzystać z teleporady u swojego lekarza POZ.

1.2. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest

a. złożenie przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy wejściu na wydarzenie lub wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym – jeśli zostanie wprowadzona taka procedura;;
b. obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu do obiektu lub na teren wydarzenia;
c. zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu i kichania – jak najszybciej wyrzucenie chusteczki do zamkniętego kosza i umycie rąk;
d. przemieszczanie się tylko w strefie oznaczonej dla uczestników wydarzenia;
e. zastosowanie się do środków bezpieczeństw stosowanych w obiekcie, instrukcji i poleceń obsługi w zakresie przestrzegania ww. środków:
f. umożliwienie wykonania pomiaru temperatury ciała za pomocą bezdotykowego termometru lub kamer termowizyjnych przy wejściu na wydarzenie – jeśli zostanie wprowadzona taka procedura.

1.3. Procedura wejścia i wyjścia publiczności
a. sprawne przemieszczanie się przy wejściu/wyjściu, w miarę możliwości przepuszczanie najpierw osób starszych.

 

2. WYTYCZNE DOTYCZĄCE PERSONELU I ORGANIZACJI TERENU WYDARZENIA

2.1. Pracownicy i podwykonawcy obsługujący wydarzenie
a. pracownik mający symptomy zakażenia SARS-CoV-2 nie powinien korzystać z miejsc publicznych, w tym przychodzić do pracy, a w przypadku potwierdzenia u pracownika zakażenia niezwłocznie poinformować o tym pracodawcę;
b. przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu, pracownik zobowiązany jest do umycia rąk wodą z mydłem lub do dezynfekcji rąk dostępnymi w obiekcie płynami do dezynfekcji; na recepcjach przy wejściach do obiektów dostępne są płyny do dezynfekcji;
c. pracownik podczas kaszlu i kichania powinien zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce;
d. pracownik zobowiązany jest do stosowania aktualnie obowiązujących wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach www.gis.gov.pl lubwww.gov.pl/web/koronawirus/.
Powyższe zasady przewidziane dla pracowników obsługujących wydarzenie, obowiązują także podwykonawców obsługujących wydarzenie.


2.2. Przygotowanie obiektu do wydarzeni
a. dezynfekcja/wietrzenie powierzchni przed wejściem uczestników wydarzenia;
b. preparaty do dezynfekcji rąk umieszczone przy wejściach do obiektów, w toaletach, przy kasach, windach, w recepcji oraz w strefie gastronomicznej;
c. przestrzeganie zasad w zakresie częstej wymiany powietrza w obiekcie;

3. WYTYCZNE DOTYCZĄCE USŁUGI CATERINGOWEJ

3.1. Catering (przerwy kawowe, lunche, kolacje, bankiety)

a. sprzęt i zastawa są na bieżąco dezynfekowane;
b. dostępne dla gości i obsługi w strefach cateringowych środki dezynfekujące;
c. dezynfekcja lad i czytników płatniczych, przeprowadzanie co najmniej raz na godzinę dezynfekcji stanowiska kasowego lub stanowiska obsługi. Zaleca się dezynfekcję PIN-padów, skanerów – każdorazowo po/przed użyciem;
d. systematyczna dezynfekcja rąk;
e. operator cateringowy zobowiązany jest do stosowania aktualnie obowiązujących wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/.

4. WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI WYDARZEŃ

4.1. Konferencje
a.  przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do maksymalnej liczby osób mogącej przebywać na wybranej przestrzeni – jeśli takie będą wprowadzone:
b. stosowanie aktualnie obowiązujących wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/, szczególnie dotyczy to zasad bezpieczeństwa uczestników/pracowników/dostawców wydarzenia/spotkania opublikowanych na stronach serwisu gov.pl;

X